Fakta a dojmy

psychoanalytikův průvodce rodným krajem Sigmunda Freuda, vydal Triton, Praha, 2006

Fakta a dojmy

Václav Buriánek uspořádal knihu Fakta a dojmy jako výroční sborník k příležitosti 150. výročí narození zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Ke vzniku publikace mimo jiné přispěli členové České psychoanalytické společnosti a moravští historikové. Tento netradiční průvodce Freudovým rodným krajem spojuje dostupné, ale dosud izolované historické a národopisné informace s psychoanalytickými interpretacemi a bohatým obrazovým materiálem. Výsledná mozaika faktů a dojmů vypovídá o možných vlivech Freudova rodiště (v nejširším slova smyslu) na jeho niterné zkušenosti a budoucí tvořivost. Kniha se soustředí na Freudův pobyt v Příboře, na vztah Příborských a většinové kultury ke slavnému rodákovi.

Obrazovou část knihy doprovázejí převážně archivní fotografie, snímky z novější doby pořídili Václav Buriánek a Rudolf Jarnot. Jarnotovy fotografie přispívají do souboru poetickým půvabem. Většinu Buriánkových fotografií zachycuje město Příbor a okolí ještě koncem osmdesátých let a v průběhu devadesátých let 20. století, tedy v dobově zakonzervovaném stavu romantizujícího chátrání.

Možnost objednání a zaslání poštou knihy na dobírku na v.burianek@centrum.cz.

Cena 300 Kč včetně poštovného.

Ztracený ráj a zvládnuté trauma: nové poznatky o malém Zikmundovi

International Forum of Psychoanalysis International Forum of Psychoanalysis

Abstrakt:
Ačkoli se tento článek zjevně zabývá novými historickými údaji, jeho hlavním cílem je psychoanalytická rekonstrukce raného vývoje Sigmunda Freuda a hlubší pochopení okolností ovlivňujících vývoj jeho psychoanalytické mysli. Předkládaná práce navazuje na předchozí knihu Fakta a dojmy: V současné době je k dispozici pouze v českém jazyce. Metodologické přístupy, které se v knize i v předkládaném příspěvku prolínají, zahrnují topografii prostředí, etnografii, historický archivní výzkum, osobní komunikaci, nepřímou symbolickou komunikaci, např. vzpomínky na obrazovce, interpretace a rekonstrukce samotného Freuda a pozdější interpretace jiných analytiků. Při hledání mezer a nesrovnalostí v očekávatelném průběhu historických událostí příspěvek dále objasňuje finanční situaci rodiny Jakoba Freuda, situaci kolem (ošetřovatelských) služebných a  narození, život a smrt Julia Freuda, Freudova mladšího bratra. Shrnuje raný život Sigmunda Freuda s ohledem na problémy odloučení a  ambivalence vůči mateřskému objektu a jeho fantazie o "ztraceném ráji" a spekuluje, že dlouhodobá sublimace a transformace jeho rané neurózy se stala modelem osobní kreativity Sigmunda Freuda a základem psychoanalytické metody.

Z psychoanalytikova zápisníku

Text knihy tvoří psychoanalytické pojednání o využití schopnosti metaforizace při porozumění neznámým psychickým obsahům druhých lidí. Tím jsou míněny pouhé senzuální vjemy a nevědomé psychické obsahy. Metaforizační proces pracuje na proměnách hrubých primárně procesních vjemů do srozumitelnosti v rámci sekundárního procesu a oživuje zatuhlé psychické obsahy. Obrazovo‐slovní vyjádření metafor je zobrazeno v bohaté ilustrační části knihy.

Z psychoanalytikova zápisníku

> listování knihou (video) <